Fidan Dikimi Aydınlatma Metni - Lansinoh

Fidan Dikimi Aydınlatma Metni

LANSİNOH LAB. INC. MERKEZİ DELAWARE/ABD TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ.   (“LANSINOH”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. LANSINOH olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, LANSINOH ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

LANSINOH tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için LANSINOH  Veri Koruma Poltikaları’nı Veri İmha ve Sakalama Politkaları’nı Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim’ini inceleyebilirsiniz.

  • Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle kampanyaya katılım için gönüllü olarak paylaştığınız şirketimizden satın almış olduğunuz tarafınıza ait pompa ürününün faturasında yer alan adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. LANSINOH, kişisel verilerinizi, LANSINOH ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

LANSINOH  ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için LANSINOH kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.
Bu doğrultuda 5 Haziran Çevre Gününe özel olarak elektrikli göğüs pompası alışverişinde bulunan siz değerli  müşterilerimizin adına 1 adet fidan dikiminde bulunmak için LANSINOH kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda LANSINOH kişisel verilerinizi,  sizin açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz işbu gönüllü fidan dikiminin gerçekleştirilmesi için Ege Orman Vakfı firmasıyla, 

LANSINOH hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, Şirket faaliyetlerimizi ve idaresini yürütürken kullandığımız Microsoft Office programları, programın kendi bulut sunucuna (Office 365) yedeklenmekte ve böylece kişisel verilerin sunucusuna aktarımını gerçekleşmektedir.

Şirket belgelerimizi kaydetmek ve departmanlar arası rahatça ulaşabilmek adına kullandığımız dosya sunucumuz üzerine kaydedilen dosyalar bakımından kişisel veri aktarımı gerçekleşmektedir.

Ayrıca, LANSINOH’un ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz LANSINOH’un yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Lansinoh standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda LANSINOH kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği LANSINOH tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;
– herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
– kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
– kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
– kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
– kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
– kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
– silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
– kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
– kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?
KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesinde şartlara uymak kaydıyla Şirket adresimize şirket merkezimizden temin edeceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

  • Yazılı ve imzalı olarak
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile 
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz.

Bu metni okumanızın ardından kampanyaya gönüllü olarak katılımınızla verilerinizin aydınlatma metni çerçevesince işlenmesine özgür iradenizle açık rıza verdiğinizi kabul etmekte ve işlemlere devam etmektekteyiz.