fbpx

LANSİNOH LAB. İNC. MERKEZİ DELAWARE/ABD TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ  (‘’LANSINOH İSTANBUL’) 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

LANSİNOH LAB. İNC. MERKEZİ DELAWARE/ABD TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ  (‘’LANSINOH İSTANBUL’) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ FORMU

 

Doküman İsmi: Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Versiyon  Bilgisi : 001

Yayın Tarihi : 12/12/2019

Hedef Kitle: LANSİNOH LAB. İNC. MERKEZİ DELAWARE/ABD TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ  (‘’LANSINOH İSTANBUL’’) Tarafından kişisel verileri işlenen tüm Gerçek Kişiler

Onaylayan: LANSİNOH LAB. İNC. MERKEZİ DELAWARE/ABD TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ  (‘’LANSINOH İSTANBUL’’) genel Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Güncelleme Tarihi: POLİTİKANIN HAZIRLANMIŞ OLDUĞU TÜRKÇE DİLİNDEKİ HALİ İLE HERHANGİ BİR ÇEVİRİ HALİ ARASINDA BİR UYUŞMAZLIK ÇIKTIĞI HALLERDE, TÜRKÇE METNİ DİKKATE ALINMALIDIR.

 

İçindekiler

Bölüm I: GİRİŞ

 1. Politikanın Amaç ve Kapsamı
 2. Politikanın YÜRÜRLÜK ve Değişikliği

 

Bölüm II: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLEME FAALİYETİNE KONU OLAN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI,  KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

 1. Politika Kapsamındaki Veri Kişi Grupları
 2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
 3. Kişisel Veri Kategorileri

 

Bölüm III: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
 3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar ve Uygunluk

 

Bölüm IV: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Bölüm V: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

Bölüm VI: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE KULLANMASI

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları 
 2. Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması

 

Bölüm VII: 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN İSTİSNALAR

 

Bölüm I: GİRİŞ

 1. Politikanın Amaç ve Kapsamı

LANSİNOH LAB. İNC. MERKEZİ DELAWARE/ABD TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ  ‘’LANSINOH İSTANBUL” (“Şirket”), ticari faaliyetlerini yerine getirirken hukuki sorumluluğunun bir parçası olarak, kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuat, ilgili diğer mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u kararları ile diğer yetkili merci kararlarına uygun olarak korumakta, işlemekte, saklamakta, aktarmakta ve imha etmektedir.

İşbu LANSİNOH LAB. İNC. MERKEZİ DELAWARE/ABD TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nın temel amacı (“Politika”), Kişisel Veriler’in Şirket tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla korunması ve işlenmesindeki yükümlülükleri yerine getirirken uygulanacak temel prensipleri belirlemek ve açıklamaktır.

Bu Politika; Çalışan Adayları’mızın, Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçi’lerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları’nın, Hissedarları’nın, Yetkilileri’nin ve Üçüncü Kişi’lerin ve Müşteriler’inin otomatik olanya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçi’miz de olan Çalışan Adayları’mız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca Ziyaretçi’lerimiz gibi) olabilecektir.

Politika’ya ilişkin tanımlar EK-1’dedir.

 1. Politikanın Yürürlük ve Değişikliği

Politika, ŞİRKET tarafından düzenlenerek 12/12/2019 tarihinde Şirketin https://lansinoh.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi/ İnternet adresinde yayımlanmıştır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

İşbu Politika ile başta Kanun olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat ile çelişki bulunması halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevzuatta yapılacak değişiklik durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Politika’nın güncel versiyonuna https://lansinoh.com.tr/ web sitesinden erişilebilir. Veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği şekilde erişime açılacaktır.

 

Bölüm II: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLEME FAALİYETİNE KONU OLAN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI,  KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

 1. Politika Kapsamındaki Veri Kişi Grupları

ŞİRKET tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile sınırlıdır. 

Şirket tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de Kanunu kapsamında Şirket’e taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

 

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Şirket Çalışanları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, kavramlarına açıklık getirilmektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklaması
Müşteri ŞİRKET ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ŞİRKET’in iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler
Potansiyel Müşteri ŞİRKET ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ŞİRKET’in iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmayı düşünen, müşteriye dönüşmesi muhtemel gerçek kişiler
Ziyaretçi Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Çalışan Adayı ŞİRKET’ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Şirket Hissedarı ŞİRKET’in hissedarı olan gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi/ Çalışanları Şirket’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişileri ile çalışanları
İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Şirketi’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere olan gerçek kişiler
Üçüncü Kişi / Diğer Gerçek Kişi Bu Politika ve yukarıda yer alan veri grupları kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar)

 

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıda sayılan amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlemektedir. Aşağıda yer alan amaç ve koşullar her veri sahibine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

 

Bu amaçlar ve koşullar;

 

 1. Şirket İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması, İcrası
 2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 3. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 4. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 5. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 6. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 7. Şirket İçi Operasyon Aktivitelerinin Planlanması
 8. İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 9. Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 10. Etkinlik Yönetimi
 11. Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 12. Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 13. İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 14. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 15. Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 16. Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 17. Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 18. Yapı ve İnşaat İşlerinin Planlanması ve Takibi

 

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 3. Kredi Süreçleri Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi
 4. Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Hesaplanması ve Poliçenin Oluşturulması 
 5. İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve Denetimi
 6. Hasar Sürecinin Başlatılması ve Hasar Dosyasının Tamamlanması
 7. Hukuk İşlerinin Takibi
 8. Grup Şirketleri BT ve Operasyonel Denetim Çalışmaları
 9. Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
 10. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 11. Şirketin Üretim ve Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 12. Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 13. Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 14. Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 15. Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 16. Şirket Demirbaşlarının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 17. Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 18. Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi
 19. Ortakların, ortakların 1.derece akrabalarının ve YK Üyelerinin Çeşitli İşlem başvuruları
 20. Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 21. Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

 

 1. Kredi Ödeme İşlemleri Takibi
 2. Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası
 3. Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 4. Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi
 5. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

 

 1. Bankacılık İşlemleri
 2. Hasar Ödemesinin Yapılması
 3. Kişilerin Hasar Ödemelerinin Yapılması
 4. Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Tahsilatı
 5. Poliçe Tahsilatının Yapılması
 6. Sigorta Poliçesinin Fiyatlanması

 

 1. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 2. Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 3. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

 

 1. Şirketin Sunduğu Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 2. Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 3. Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 4. Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası

 

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve ilgili mevuzatta yer alan şartlara uygun olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir. 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU   KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu tüm verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; v.b.
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetler ve bu çerçevede iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmet kullanımı için gerekli olan talimatları ve  talepleri gibi bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirket’in ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
Finansal Bilgi Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Lokasyon Verisi Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirket’in araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.
İşlem Güvenliği Bilgisi Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken gerek kişisel veri sahibinin gerekse de Şirket’in Teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen veriler
Çalışan Adayı  Bilgisi ŞİRKET çalışanı olmak için başvurmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirket’in insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirket’in çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Şirket’în hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirket’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirket’in kanuni yükümlülükleri ve politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Pazarlama Bilgisi Şirket’in ürün ve hizmetlerinin kişisel very sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
İtibar Yönetimi Bilgisi Şirket’in ticari itibarını korumak amacıyla toplanan bilgiler ve bu bilgiler neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Görsel/İşitsel Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf verisi
Özlük Bilgisi ŞİRKET ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kanun’un 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

Bölüm III: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken Kanun’un 4. Maddesinde yer verilen temel ilkelere, 5. Maddesinde yer alan işlenme şartlarına ve 6. Maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarında uygun hareket edilmektedir.  

 

 

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere, kanunlara, ikincil düzenlemelere ,genel güven ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

 

 

Şirket, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde      bulundurarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik kontrollerin yapılmasına dikkat eder.  Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesi veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

 

 

Şirket, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

 

 

Şirket, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. 

 

 

 

Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından uygun olan yöntem seçilerek;  re’sen silinmekte,  yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde Kanun’un 5. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olarak hareket edilmektedir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

 

 

 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak, tereddüde yer vermeyecek şekilde ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

 

 

 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 

Kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamadığı veya veya rızasına geçerlilik tanınmadığı durumlarda, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

 

 

Şirket tarafından, veri sorumlusu olarak Kanun ve sair mevzuatlar kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri  işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 

 

Şirket tarafından, ilgili veri sahibinin kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilen ( herhangi bir şekilde kamuya açıklanan) kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak  veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.

 

Şirket tarafından, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde bu zorunluluk ile sınırlı olarak veri sahibinin açık rızası olmasa da veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 

 

Şirket, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve veri sahibinin meşru menfaatlerini gözetmek şartıyla veri işlemesinin zorunlu olması halinde kişisel verileri işleyebilecektir. Bu kapsamda şirket, işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati kendisi belirler, işleme faaliyeti sonucunda veri sahibinin temel hak ve özgürlükleri üzerinde oluşabilecek etkileri değerlendirir ve dengenin bozulmadığına kanaat getirirse veriler işleyebilir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar ve uygunluk

Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir

 

Şirket tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 

 

 

Bölüm IV: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (Bakınız Politika Bölüm III.-2 Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanun’un genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket, aşağıdaki tabloda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla verileri aktarabilir.

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİ GRUPLARI      TANIMI AKTARIM AMACI
İş Ortağı Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcılar Şirket’ten aldığı talimatlar doğrultusunda ve Şirket ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım
İştirak Şirket’in iştiraki olan şirketler İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel Kurum Hukuken Şirket’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

 

Bölüm V: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirir.

 

Bölüm VI: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI Ve Haklarını Kullanması

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle internet sitemizde yayımlanan veya şirketimizde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

Şirket talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. 

 

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

 

Şirket tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır. 

 

Bölüm VII: 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR KANUN’UN UYGULANMASINA İLİŞKİN İSTİSNALAR

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, olmak üzere Kanun’da sayılan diğer haklarını ileri süremezler ve bu durumlarda Şirket tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

EK-1: TANIMLAR

TANIM
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Şirket çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan Adayı Şirket çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Şirket çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika Lansinoh Lab. İnc. Merkezi Delaware/Abd Türkiye İstanbul Şubesi  (‘’Lansınoh İstanbul’’) Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Şirket  Lansinoh Lab. İnc. Merkezi Delaware/Abd Türkiye İstanbul Şubesi  (‘’Lansınoh İstanbul’’)
İş Ortakları Şirket’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Tedarikçiler / Hizmet Sağlayıcılar Şirket’e hizmet sunan taraflar
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Kişisel Veriler’in Silinmesi
Kişisel Veriler’in İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,
Kişisel Veriler’in Yok Edilmesi
Kişisel Veriler’in hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,